به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

با نام تو

ای نـــام تـــو تمامـــت انــــــدام آفـــتاب
با نـــام تـــو که زنـــده بـــود نام آفـــتاب

دنـــیای من چو طــــور تجلـی همی کند

جایـــی ندیده هیـــچ کسی شـــام آفـــتاب

بال و پری کشـــودم و رفتـــم به بیکران

چون مـــرغکان نـــور من از بام آفتاب

گل مـــی­ کنـــد تـــرانة سبـــز جـوانه­ ها

روی لبــــــم همـــیشه ز پیـــغام آفـــتاب

بگـــذار تا به رقـــص در آیـــم تمام عمر

در دشت­ هـــای روشـــن و پدرام آفـتاب

مســـتم من از حقیـــقت دریای زنــده­ گی

زان می که ســـر کشیده­ ام از جام آفتاب

« پرتو » ترا شکوه هزاران ستاره است
تا همـــــت بلـــند تـــو شـــد رام آفـــتاب
عقرب ١٣٦٦ خورشیدی ریشخور ـ کابل