به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 

دریاچه­ ها

وقتی چشم ­هایت را می گشایی
چهان با تمامت ابعاد آن سبز می شود
من نمی دانم
شاید چشم­ هایت
دریاچه­ های اند
که از سرزمین سبز خدا می آیند

شهر کابل تابستان ١٣٦٧