به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی  
 
شناسنامۀ کتاب
نام کتاب: قفلی بر درگاه خاکستر
شاعر: پرتو نادری
ناشر: انجمن نویسنده­گان افغانستان
مهتمم: عبدالدیان شمس

شمارگان: ٢٠٠٠

چاپ: دور نخست ١٣٦٩
شمارۀ ثبت در انجمن نویسنده­ گان: ٢٠٢
جای چاپ: مطبعۀ دولتی