به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

عیدِ تنهایی

عـید من پُــر غصه و پُــر درد بود
بـــاده در جــام دل مــن ســـرد بود
بــــس هجــوم آورد بر من درد من
خاطرم چون شیشه یی پر گرد بود

عـــید آمــــد در دلـــم آتـــش نشست
ساغـــــر لبــــــریز امیـــدم شکست
نیمه شـــبها پیـــش چــشم اخـــتران
کس نــدادم پیک گلگـــونی به دست

عـــید من ای تلـــخی جانــسوز من
غـــصۀ بــی بــاک درد آمـــوز من
بود شــــبها روی مژگـــــانم پدیـــد
مشــــعل پُـــر نور شــب افروز من

عـــــــید آمــــــد یکه و تنــــها بُــدم
لالــــۀ ســـوزانی در صحــرا بُــدم
یکه بــــــودم با دل آگــــاه خـــویش
شــــمع بـــی پروانه یی گــویا بُــدم

عــــید آمــــد خــانه ام  بی نور بود
موج غـــم در سینه ام پُـر شور بود
بی نگاه گـــرم آن چشـــــمان مست
دیده گان روشـــــن من کــــور بود

سنبله  1358 شهر شبرغان
 

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت