به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

سفر دور

با دل ســـــرشار از عشــق و امید
مــــی نهــــم پا در رۀ دور سفــــر
ســــینۀ من پُــــر زنــــــــور آرزو
راه من لبـــــریز از رنج و خــطر

عشق من عشق بزرگ و آتشــــین
منزل من روشن همچــون آفـــتاب
عزم من چون کوه سرکش استوار
گام من چون موج دریا پر شــتاب

در دلـــم افشانـــده برق زنـــده گی
خـــــندۀ یک اخـــــتر ظلمت شکن
باز می بینم که آن جــــا پشـت ابر
میـــزند چشمک امــیدی سوی من

میروم زین مرز تاریک و خموش
تا دیـــار روشـــــن گل هـــای نور
میـــــروم تا کـــــوله بار رنـــج ها
جـاودان  از شانه ها گردد به دور

بهار  1355 کشم بدخشان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت