به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

تا قتلگاه ضحاک

و آن گاه که تاریخ
لحظه های دشوار زنده گی را
در پای یک رسالت سنگین
با دست باز حادثه می بست
وهر قطره خون
که از دَم تیغ زمانه می ریخت
شطی می شد
تابی نهایت فردا
تا سرزمین سرخ استقامت

وآن گاه که انسان حقیقت خود را
در کشتزار فرا موشی
دانه یی می افشاند
و آیۀ کرمنا
از ذهن روشن قرآن زدوده میشد

کسی که از تبار سیاهی بود
و از قبیلۀ شیطان
دیگر به نور نیندیشید
و باشب پیوست
و گله های اسب ظلمت را
در طویلۀ تاریک تسلیم
به مهتری برخاست

و آن گاه که تاریخ
اندوهناکتر از یک پاییز
از جنگل آزمون گذر می کرد
کسی که از مخاطره می ترسید
به سایه پناه برد
و انگاه که تاریخ
با هزار کاوۀ آهنگر
با هزار رستم
سوار رخش های نور
در قتلگاه ضحاک
آزادی را و عشق را بیرقی می افراشتند
آن جا دیگر میان نطفۀ رستم
و نسل های کاوه
کسی بوی اسب های ظلمت را
با خود نیآورده بود

دلو  1359 شهر شبرغان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت