به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

گریه های غریبانه

گـــــریه کردم گـــریه کـــردم شام ها
چون یتیـــمان خسته در اندوه خویش
می کشانم هــــــر سو با این رنج راه
نا توان بار غــم چون کـــــوه خویش

یاد تو در چــــشم من بشگــــفته است
ای مــــــــــرا تو آفــــــتاب زنــده گی
ساغـــــــرم ده ساغــر پر نور عشق
تا کـــه یابد جـــــان من تابـــــنده گی

بی توهرسویی که رفــــــتم گریه بود
همسفـــــــــر با این دل رســــوای من
لحــــــظه هــا را باز آتـــــش میـــزند
بال خــــــون آلـــــــــودۀ نجــوای من

ای بـــسا شـــــام ســـیه بـــی روی تو
قـــطره های اشک من خــندید و مُرد
آرزو هــــــــا روی دریـــای خــــیال
چون حبابی لحظه یی رقصید و مرد

گــــریه هایم رنگ خــــون لاله یافت
بسکه من نوشــــیده ام خــــون جگــر
کاش عمــــرم رنگ میـــزد بر حباب
ای مرا بی تو جهان کور است و کـَر

حمل  1356 گیزاب ارزگان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت