به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

سیمرغ

چـــو آن زنـــــدانی غمگـــین که شــبها
نه بیــــند چشــــم شــــوخ اخـــــتران را
نگـــــویـد وز سلــــــول تنگ و تاریک
غـــــم ســـــــر بســـــتۀ دل آســــمان را
در آن کنـــــجی که خورشـــــیدش نتابد
ندانــــــــد او بــــــهاران و خــــــزان را

خـــــــروشان در دلــش غمها زند موج
شـــتابان در تنـــش خــــونی دود تیــــز
تو می گـــویی که چشمانش در آن شب
زچشــــم اخــــــتران بنـــــموده پرهیــز
فســـــــرده لالــــــــه زاران قشنگــــــش
به قلبــــــش رخــــــنه کرده رنج پاییــز

دو چشمانـــــش به در بســـــته مگر در
نمــــی گـــــــردد به روی او گشـــــوده
گل زیــــــــبای رویا هــــــای رنگــــین
به بـــــاغ خـــــــاطـــرات او فســــــرده
مگـــــر آن جــــــا در آن تاریکی سـرد
چو قــــوغ زنـــده گی در خود غـــنوده

نگاه نافـــــــذش هــــــــر سو کـــــه بیند
به غیـر از تیره گی دور و برش نیست
در آن ژرفـــــــای هـــول انگیز بی نور
به جز زنجیــــــر آهــن در برش نیست
به خــــود از درد می پیچــــد به سختی
مگر جز فکــــر مـردم در سرش نیست

اگــــر جنـــبد زجــــای خویشـــتن، سر
خـــــورد بر ســــقف زندانش به سختی
در آن ظلمت در آن معــــــمورۀ رنــــج
عـــــقابی هســــــت وامـــــانده زمسـتی
نه بر رویــــش گشــــوده مـــی شود دَر
مگـــــر دیوار هــــــا گیــــــرد شکستی

من این جــا همچـــو آن افــــتاده در بند
درون دخـــــمه هــــــای شــــب اسـیرم
فضــــای زنــــــده گی تاریک و دلگیـر
مگـــــر نوری درخـــــشد در ضمــیرم
نمی لـــــــرزم به رنگ شـــــعله در باد
زتوفـــــــان حــــــــوادث من نمــــــیرم

هــــــوای پر گـــشایی در ســـرم هست
عــــقابم، فــــــطرتی این گــــــونه دارم
نمی مـــــــــیرد چــــــراغ روشــــن من
به دل مــــن آتـــــــش دیریــــــــنه دارم
بزن پیـــــکان زهــــــــر آلود ای خصم
نـــــــــدارم گر سپر، من سیــــــنه دارم

به ظلمتخـــــــانه یـــــی دارم جهـــــانی
جهـــــــان پر شکــــــــوه بیکــــــــرانی
به ســــــردی هســــــتیم کی مــی گراید
کــه جوشــــــد در دلــــــم آتشــــــفشانی
مــــــن آن سیــــــــمرغ آزادی پســــندم
که در پســـــــتی نســــــــازم آشـــــیانی
سنبلۀ 1358  شهر شبرغان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت