به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

چراغ بزم بیداد

مـــــنم دســـت و گــــریبان با ســـیاهی
کـــــه من هـــــمریشۀ گلــــهای نـــورم
فــــــرو ناید ســــــرم از مشـــت دوران
ز مــــــه بر تــــــر بود کـــــوه غرورم

به دشمن فکــــر سازش در سرم نیست
که خــــورشید سحــــر با شب نســــازد
بــه دشــــت هســـــتیم اندیـــــشۀ پـــوچ
گــــــــهی مانــــــــند توفـــــانی نــــتازد

کنون گر روز من سرد است و تاریک
ولی باشــــــد مرا فـــــــردای پُـــر شور
نگاهی کـــــن؛ چـــــــراغ بــــــزم بیداد
که کم کم می شود خامـــــوش و بی نور

میزان  1354 شفاخانهء علی آباد- شهر کابل

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت