به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

توفان بی ساحل

ما و این کشـــتی بشکســته دریغ
ما و این مســتی توفــــان بزرگ
ما و این هیـــــبت امـــــــواج بلند
ما و این ساحــــل گــم گشتۀ دور
در شگــــفتم که به ساحـل برسیم

می زند مــــوج پیاپی به شـــتاب
پیکــــر خـــویش چو پیل بدمست
برتــن کشــــتی ویـــــران خراب
و درایـــــن عــــــــــرشۀ مــرگ
بی خـــــبر درهمه سو می نگرند
سرنشــــــینان پریــــشان وغمین
ساحـــــلی را که نــــیاید در چشم
افــــــقی را که نگنجــــــد درذهن

سرنشــــینان عجیبــــیم که عشق
ســـــــــال هـــــــــاییــــست دراز
بهرما خــــــاطرۀ گمـــشده ییست
بهرما هســــت امیــــدی که گهی
در دل بســــــتۀ ما راه نــــــیافت
گــــر یکی دشنه یی آورد به کف
غافــــــل از راه کــــج گشتی بان
غافـــــل از تیــــزی دندان نهنگ
ســـــینۀ همسفر خـــویش شگافت

میکشد موج سراسـیمه به خویش
کشــــتی را کـــــه نـــدارد سکان
چاه گـــــرداب، گـــــشاده آغوش
منـــتظر چشم نهنگ است در آن
با دهـــانی که چو گــودال عمیق
هســـــت آمــــــادۀ بلعــــــیدن مـا

خیـــزد از نعــــــرۀ دیــوانۀ موج
نالــــۀ زنگ غـــــم آلود خـــــطر
کشتــــیبان قصــــۀ ساحـــل گوید
مگــــر این قصه فریبـیست که ما
 ســــینۀ همــــدیگرخــــویش دریم

با چنــــین کشـــتی بشکسته دریغ
با چنـــین ساحــــل گـمگشتۀ دور
تو بیــــــندیش به این کشـــــتیبان
تو بیــــــندیش به دنـــــدان نهنگ
تو به این غـــــارت جاری زمان
دلو  1359 شهر شبرغان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت