به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

شام گیـــزاب

زورق آفـــــتاب مــــــــی لغــــــزد
روی امـــواج بیقـــــرارغـــــروب
می فــتد روی جلگه هــــای کــبود
پــــــردۀ زرد زرنگــار غـــــروب

درافـــــق لالـــــه می زند لبخـــــند
چون می انـــــــدر پیالۀ گلگـــــون
تا که جوشد ز چشـــمۀ خورشـــید
موج خــون بر کــــرانۀ گــــردون

 روی دشت کـــــــــبود مـــی پیچــد
نغــــــــمۀ جـــــــویــــــــبار تنهایی
از خـــــــــــم و پیــــــچ راه می آید
دخــــــــــتر دلفــــــــریب و زیبایی

گـــــــــوییا آفــــتاب در دم مـــرگ
گــــرد طلا به هـــــرسو می ریزد
موج بازیگــــــر نســــیم غــــروب
عــــــطر گل در فضا هـــمی بـیزد

روی قایــــــق نشسته مرد غمـــین
میــــــرود ســــوی موج هــــا آرام
نغـــــــمۀ رود هیـــــــــرمند کــبود
قـــــصه گــــــوید ز تــــــندی ایــام

در نــــــوای نیـــــــی کــــه می آید
گل بــــــروید ز باغ حســــرت من
گـویی با هــــــر نــــــوای او خندد
غــــصه هـــــای سیاه غــربت من

آســـــمان نیمه روشـــن و خاموش
چون دروغین سحر ز چهـرۀ شام
مـرد ماهیگیـــــری به صـــــد امید
مـــــــی کشد از درون دریــــا، دام

ثور1365 گیزاب ارزگان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت