به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

صدای آخرین

چقــــدرهـــــا دور گــــریدم زتو
ای نگاهـــت قــــصه گوی مستیم
روشــــنی چــشم من خاک درت
ای فــــــدای هســــــتی تو هستیم

بســــته بـــودم با تو پیـــــمان ابد
روزگارم این چنــــین آواره کرد
ساغـــــر ما بود لبریز از شراب
دستی آمـــد ساغـــر ما چپه کرد

کی گریزم رنگ رسوایی گرفت
تـــیری بودم از کمانی جسته ای
جزرمیدن چاره ام دیگر چه بود
تــو ببخــــشایم اگـــــر آزرده ای

ما و تو پیـــمان هســتی بسته ایم
تا صــدای آخـــــرین قلب خویش
هـــر کجـــا باشـم تو در یاد منی
خفته رویای تو در چشمم همیش

تو بمان ای غــــنچۀ رنگــین من
در بهـــار انتــــظارم بی خــزان
تو بمان تا روزی آیم چون نسیم
خـــــنده بخـشم بر لبانت جاودان

در دل شب هــــای انـــدوه گران
اشک از چشـــمان زیبایت مریز
مادرت را دل پریشــان تو مساز
تا تـــوانی  تو ز انــــدوهم گریز

بر سر پیمان تو ایستاده ام
تو به من مهر جفاکاری مزن
گر به ظاهر  دور گردیدم زتو
این بود از فتنۀ چــــرخ کهن

قوس  1355 گیزاب ارزگان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت