به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

با زبان بی زبانی

دلم خواهـد که در شب های مهتاب
روم پارو زنـــــــان بر ســــینۀ آب
بگـــــویم با زبــــان بـــی زبــــانی
تمــــام راز دل بــا مـــــوج دریاب

دلــــــم خــــواهـد ره ساحــــل نیابم
در آن دریــــــا که مـن باشم روانه
هـــــم آوا با خــــروش مســت دریا
به گـــوش موج هــــا خــوانم ترانه

دلم خــــواهد که در بی تــابی موج
نشــــان خـــــنـدۀ مهــــتاب جـــویم
دلــــم خواهد که از دشت پر از گل
نســــیمی پَـــر گشــا آید به ســـویم

دلم خواهد که بی تاب و خـروشان
چـــو مــــوجی دامـــن دریا بگیرم
 شبانگاهــــان در این پهــــنای آبی
به گوش اخـــــتران پیچد صفـــیرم
سنبله 1358 شهر شبرغان
 

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت