به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

هستی دریا

چـــون شـــاخۀ بیلــوفر
سمـــین تـــن و زیبایی
نـارام و خــــــروشانی
تـــو هســـتی دریـــایی

چشم تـــو سـخن گــوید
امـــا کـــه لبت خاموش
گیــسوش تـــو افـــتاده
چون ابر سیه بر دوش

تـــو اخـــــترِ رنگــینی
در شـام خـــــیالِ مـــن
من گـــریم و تـو خندی
مســـتانه بـه حـــالِ من

همـــچو نفـــسِ بــاران
از عاطـــفه لبـــریــزی
جانـــبخش و فـریـبایی
پر شور و دل انگیزی

پیــوسـته گــــریـــزانی
مانــــــندِ اُمـــــــید مــن
بر من تــو نمـــی تابی
ای مــــــاه ســـپیدِ مــن

جوزا ١٣۵۴ دانشگاۀ کابل

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در پندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت