به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

آخرین شگوفه

چــون آخــرین شگـــوفـۀ رنگــین آفـــتاب
از دشـــت ســـبز زنده گــیت می کنم گریز
دیگر تو دانه های درشتِ سرشک خویش
بیـــهوده در سکـــوتِ شـبان ســـــیه مریز

من می روم کــه ضـربۀ پتک گـــرانِ درد
قلــب تــــرا چـو شیـــشۀ رنگـــینی بشکند         
من می روم کـــه نام تـــرا دستِ زنده گی    
در گـــور سَـــرد و تیـــرۀ شب هــا بیفگند

در آســمان خاطـــره هـــای تو بعـد از این
پَر مــی زنـــد غـــبارِ مــلال آورِ غـــروب   
یک روز خواهــی دیــد که انبوۀ غصه ها
در چشمه سـار خـاطر تو می کند رُسوب

قوس ١٣۵٩ شهر شبرغان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت