به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

رنگین کمان

بی تو ای مادر در این ویـــرانه شهر
آســــمان دیـــــده گانــــــم ســــرد شد
لالــــــــه زاران قشـــنگ خــــــاطرم
بی خــــــزان زنده گــــــانی زرد شد

باورم نایـــــــــد که بـــــی تو زنده ام
گرچه می نوشم شـــراب جام خویش
مادرای رنگــــین کــــــمان زنده گی
اخـــــتری گم کرده ام در شام خویش

بــی تو من افســــرده ام افســــرده ام
بــی تو در ایــــن امتـــــــداد راه درد
بــی تو در این آســــمان بیفـــــــروغ
بــی تو در این کلبۀ تاریک و ســـرد

بــی تو این جا هیچ گاهی، لحظه یی
کس نمی جـــوید مـــــلال خـــــاطرم
غصه هــــایم اوج می گیـــــرد چنان
زنـــــده گی گـــم میشـــود در بـاورم

مــــن هــمای آســــمان هـــــای شــبم
آشـــــــیانم روی اوج تــــــیره گیست
بی تو در این سرزمیـــــن دور دست
هرنفس این زنده گی، شرمنده گیست

جدی  1357 شهر شبرغان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت