به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

بوسۀ نیمه شب

باز ای دخـــتر مهـــپارۀ شوخ
دل مــا را به گنه رنگ مــزن
خـــیره سوی منی آشـفته مبین
شیشۀ صــاف مرا سنگ مزن

من ترا نیـــمه شـــبی بوســیدم
پیش چشـــمان هوس پرور ماه
وندرآن لحــظه به خود میگفتم
آه از لــــــــذت شـــــیرین گناه

عطر اندام تو چون روح بهار
لحـــظه ها را همه گلریز نمود
مــــاه در ســــینۀ آرام سپهــــر
همچو من تشنۀ انــــدام تو بود

شمع تقوای مرا کردی خموش
با نســــیم گــنه آلـــــــود هوس
وندرآن ظلمت مــــــرموز تپید
شـــوق ما و تو هــم آواز نفس

اسد  1355 شهر فیض آباد

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در پندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت