به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

رویا های رنگین

دلم خواهد که چون خورشید روشن
جهـان گلخانه یی سازم پُــر از نور
زنـــــم با نـــیزه هــــای روشـــنایی
به چشم تـــیره گی تا شب شود کور

دلم خواهد که هـــر شب تا سحرگاه
به مـاه و اخـــتران افـــسانه گــــویم
به بــــاغ آســـمان راهــــی گـــشایم
گلـــــــی از لاژورد شـــــب بـــبویم

دلـم خواهــــد که چون ابر بهــاران
به جـــان تشنه گــی آتـــش بریـــزم
بر افـــــروزم چـــراغ سبـــز باران
بــــــرای هســــتی جنگل ستــــــیزم

دلم خواهـــد که چون فـــــوج ستاره
ستـــــیزم با سیاهی هـــای دلگــــیر
بریــزم شعــــله در کــــام ســــیاهی
کـــشانم دیو  ظلــمت را به زنجــیر

 دلم خواهـد چو روح چشمه ساران
شگافـــم ســـینۀ سنگـــین کـــوهـــی
به دشتـــستان  رســـانم مــــژدۀ آب
 
به بـــزم دره هـا بخشـــم شکـــوهی

دلم خواهـــد که چـون امـــواج دریا
فـــرو ریزم سکـــوت ســـرد ساحل
بگـــویم با هـــمه بـــی تابـی مـــوج
به توفــــان قـــصۀ ســـر بســـتۀ دل

دلم خواهـــد که چــون پیک بهاران
دل هـــــر ذره را بخشـــم خـروشی
شــــوم در دشـــت تاریک زمـــــانه
به ره گمگشته گان بانگ ســروشی

دلم خواهـــد که چون برق فـروزان
به گـــوش شب حدیث نـــور گـــویم
دلم خواهـــد که با ایـن باک جـــانی
رۀ ازاده گان پــــــر شـــور جویـــم

دلو  1354 شهر تالقان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت