به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

یگانه دلبر منی

تــــــو مـــی روی و چشــــم مــن
پـــــــر از ســــــــتاره مــــی شود
تــو مـــــــــی روی و ســــــینه ام
پــــــــراز شـــــراره مــــــی شود
تــــو مــــــی روی و قــــلب مـــن
چــــــو قـــــایـــــقی شکســــته ای
اسیـرموجهای بیکـــناره می شود

مرو مـــــــــــــرو قشـــــنگ مــن
اسیـــــر رنــــــج و غصه ام مکن
دریــــــن بهــــــار زنــــــده گـــی
کـــــــه آســــــمان شگـــــفته است
تو شــــــاخۀ شکســـــته ام مکـــن
ســـــفر مکـــــــن زپیــــش مـــــن
عـــــــزیــــز مـــن، امــــــید مـــن
فــــــــــدای تــــــو، فــــــــــدای تو
تمــــــام هســــــت و بـــــــــود من

دریـــــــن فضـــــــای بیــــــکران
شکـــــــوه اخـــــــترم تــــــویــــی
خـــــــــیال تو بـــــه چشـــــم مــن
همیــــــــشه در برابــــــــرم تویی
دلـــــــم فـــــــتاده در قـــــــفای تو
دل غمـــــــین و عـــــاشـــــــقــــم
مرومرو تو جاودانه باش در برم
کــــــــه تو یگانه دلــــــبر مـــــنی
دلــــــم چو جـــــــاودانه از تو شد
تو جــــــاودانه دلـــــــــبر مـــــنی
تو جــــــاودانه  دلـــــــــبر مــــنی

عقرب  1358 شهر شبرغان
 

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت