به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

دیداری در پندار

همچو شهــــزاده گان عهد عتیق
اندکی خشمگـــین ومغــــــرورم
این چـــه روزسپــید ونورانیست
کاین چنین بیکــــــرانه مسرورم

خـــشم دردیــــده گان مـــن پــیدا
در دلـــم خـــنده میـــــزند امــــید
نازم این روز دلـــپذیر و قشنگ
خنده دارد به سوی من خورشید

در دلـــم این دل تپــــیده به خون
میـــرسد مژده هـــای دور خیال
روزگــــار ســــیاه بگــــذشــــته
خــــــاطرم را نمانــده گرد ملال

 در ســــرا پردۀ خـــــیال لطیف
آفـــــتاب ســـــــپیدی مـــــی بینم
با او از شاخــــــسار سبـــز امید
شـــاخۀ پر شگـــــوفه مــی چینم

من چو شمــعی به سینۀ فانــوس
دوســــتان دَور من چـــو پروانه
هـــــر یکی آرزوی من خـــواهد
در دلـــــم حشمتیست شاهــــــانه

بعـــــد ایامی تــــــیره وغمــناک
آفـــــــتاب قشــــنگ من خــــندید
صبح عیشی به شام تـیره شگفت
دل به مســــتی درون ســینه تپید

دلو  1355 گیزاب ارزگان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در پندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت