به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

سُرودِ آسمانی

عـــزیــــــــزم، آرزوی آتــشـــیـــنم
دل مـن قـــطره قـــطره آب گشـــته
درون آســــــمان ســــــــیــنۀ مــــن
چــراغ اخــــتران یک یک شکسته

در این ویرانه، هر شب تا سحرگه
خــــیال تو  چــــراغ شبـــــفــروزم
پـــــــــــر پروانــــــۀ آشــــــفته داند
درون شعـــــــلۀ غــــم هــا زسوزم

پـــــیام غــــــصه آلـــــود دلـــــم را
بخــــوان در دیدۀ خـــورشید بیـمار
که هنــــگام غــــروب شامــــگاهی
بمـــــــیرد با دل ســـــوزان و تبدار

 گل تاریک شب هـــا چون شگوفد
در آن اســــرار چشـــــمان تو بـینم
سحر چون پاره می سازد گــریبان
صــــفای جلــــوۀ جـــان تـو بیــــنم

تو ای زیــــبا پرســـتوی بهــــاران
بخــــوان بر من ســرود زنده گانی
بخــــوان بر مـن ســــرود آرزو ها
بخــــوان بـر من ســــــرود آسمانی

تــو اســــــرار دل دیـــــــوانه دانی
تو در شهـــــــر خـــــیالم آشــــنایی
توآهــنگ نشــــاط بــــــــزم عشقی
کــــــه از تو من نمی یابم رهـــایی

جوزای  1355 شهر فیض آباد

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت