به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

دریای تشنه

باز از چشـــمان مـــن خوابـــم پَرید
در هجـــوم ســــرکـــش رویـــای تو
بــاز ره زد در فـضـــای خـــــاطرم
اخـــــتران روشــــــــن زیـــــبای تو

می نشـــــینم پشت دیـــــوار خــــیال
می پَــــرد اندیـــشه ام سوی جــنون
می بَــــرم تا نـــامی از تو زیــر لب
می شود بت های جــانم سر نگــون

یـــاد گـــــــرم لحـــــظۀ دیــــــدار تو
ساغــــــرم را کـــرده لبـریز شراب
باز می خواهـم که در این نیمه شب
سر کـــشد در دیــــــده گانم آفــــتاب

شب که بر دریــــای ذهــــن تشنه ام
زورق یـــــاد تو پــــــیدا مــــی شود
درد تو گل می کــــند در جــــان من
هست و بودم مــــوج دریا مـی شود

میزان  1354 شهر تالقان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت