به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

با ماه

دلم خواهـــد که هر شب تا سحرگاه
به مـــاه و اخـــتران افـــسانه گویــم
به بــــاغ آســـــمان راهـــی گشایــم
گلـــــی از لاجـــــورد شـــب ببویــم

دل مـــــن خـــــانۀ راز مگــوییست
به رنگ غنـــــچۀ سربسته خاموش
نه تــــاب گفـتـــــنـش دارم خـــــدایا
نه کس این جا به دردم میکند گوش

روانـــــم چـــــون روان آبشــــاران
تنم چون صخره کوهی سرد و آرام
مــرا اندیـــــشه دراین خـــــانۀ درد
چو خورشــیدی بود در ســـینۀ شام

 چو گـــــرد کاروان هـای سبک پی

فــــرو افـــــتاده ام از محمل خویش
ولـی انـــــدر دل این شـــام دلگــــیر
چراغــــان دیده ام سرمنزل خویش

چه دنیــــایی که هــــرسو رونمودم
ندیــــدم مـــن بـــه جـــایی آشـــنایی
نبـــــود ازدرد مـــن دردی کسی را
از آن کـــــردم زبیـــدردان جــدایی

به مــــه تا درد دل آغـــــاز کـــردم
بدیدم چهـــــره درپرده نهـان کـــرد
درون بســـترابــــــــرســـیه خفـــت
بهــار گفـتگوی مـن خــــزان کـــرد

قوس  1354  شهر کابل

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در پندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت