به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

دورم ز تو دریغ

در ژرفــــــنای خاطر من گل نموده است
یاد تو چــــون شــــقایق رنگــــین آســمان
دریای بیکـــــرانۀ غــــم می برد هجــــوم
بی تو به ســـرزمین دلم مست وجـــاودان

در چشم من نگاه هـــــراسان شگفته است
کابوس لحــــــظه های سیه پرسه می زند
ترســــم به آســـــمان دل پر زشــــــوق تو
ابر ســـــیاه دوری مـــــن  پـــــــرده افگند

بی تو دو دست مرگ مــرا می کشد به بر
مانند یک غـــــروب غم آلــــــود دردناک
گرچه شـــــبانه در دل میخــانه های شهر
ریزم درون ساغر خود، خون سرخ تاک

دورم زتو دریـــــغ، مگـــر پیش چشم من
رقصــــــد ســـتاره های درخشان چشم تو
تنـــها شـــــدم اگر چه درین پنهدشت دور
باشد خـــــیال گـــــرم تو با من به گـــفتگو

قوس 1355  شهر کندهار

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت