به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

با خـندۀ تو

ای غنـــچۀ بــــاغ نــــو جوانی
ای اخــــتر بـــــی نشـــانۀ دُور
ای پیــــش نگـــــاه تو شــکسته
لبخـــــند ســــتاره های مغرور

جــــز یاد تو و شکــــوه هستی
در ســـینۀ من ستاره یی نیست
شـــبها چو شود ســتاره روشن
بیــنم به منش اشــاره یی نیست

از دیـــدۀ من چـــو اشک ریزد
روی تــــــو درون آب بیــــــنم
جـــاری چو شود غم تو در دل
دنــــیا هــمه در حــــباب بیـــنم

آمــــد چو بـــهار و لالـه رویید
من خــــندۀ گل ندیـــدم ای وای
زین دشت بلا که زنده گانیست
جز خـــار غمی نچیدم ای وای

تنــــها و غمین، شــبانه در آب
رقـــص مه و اخـــتران ببــــینم
در غـــربت غـــصه ناک جانم
من لالــــه زدشت غـــم بچــینم

با خــــندۀ تو کــــه گل بخـــندد
جز خـــاطره یی نمانده در من
امــــا هــــمه جـــا بـــهار یادت
صـــد خرمن گل فشانده در من

تنـــها شــده ام کــه در دل شب
راهـــی به ســــپیده هـــا گشایم
باشـــد کـــه زبرج روشن مهر
در گـــوش تو پر کشد صـــدایم

ثور  1356 گیزاب ارزگان
 

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت