به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

سماور خانه

ســـــماورخـــــانه یی در دامن کوه
مـــــــرا در نیمۀ ره گشته منـــــزل
به ســوی شهـــر دور و ناشـــناسی
اگــــرچه کاروان هـــا بسته محمل

فــــضا روشن زنور ماهـتاب است
چو شـــــهر خاطـــــــرات آشــنایی
نگــــاه اخـــــتران شب نشــــین باز
چو چـــشم دلــــــبران در دلـربایی

گــهی ابــــــری سپــــید بیــــقراری
فــتد همچون حـریری روی مهتاب
چــو آن جا لحـــظه یی آرام گــیرد
نخــــــندد آســــمان در شیـــشۀ آب

نگاه اخـــــتران هنگامه خــیز است
فـــغان زیـــــن دخـــتران آســـمانی
که چشمک میـــزند پیـــوسته سویم
ولـــی از چـــشم یک دیگــر نهانی

بـــرون زیبا ولیــکن زمهریر است
درون گـــرم است؛ اما تـــیره و تار
فـــغان و همـــهمه ســـر داده مردم
گـــروهی حلـــقه بر دور ســـماوار

فـــضایش تـــیره تر از درد تبعـــید
زسقـفـــش دوده میـــریـزد به پایین
چـــراغی می زند سوسو به کنجی
ســـیاه و تیره و پرگــرد و چرکین

نبُدیک لحظه درچشمان من خواب
که با سـرمای شب بودم هم آغوش
زمســتان در ســماورخانه گل کرد
چو آتش در سـماور گشت خاموش

قوس  1355 گیزاب ارزگان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت