به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

غروب عید

آفـــتاب زرد و بیـــمار غـــــروب
میـــشود از چـــشم روزن ناپدیـــد
مـــرغ شب دنــبال او گسترده بال
با دل تاریک و خـــــالی از امـــید

آسمان خامــوش می گردد زشوق
در غــــبار تیره گی های غـروب
مـرغکان برشاخه ها سر داده اند
غمگیــــنانه باز نجــوای غــروب

میــــرسد از دور در گــوشم گهی
هـــای هوی کودکان از کـوچه ها
خــــیره می بینم زپشــت پنــــجره
تـا کــــران دور دســـت بیـــصــدا

میشگوفد چون گل رنگین به شب
در نگاهـــم نقـــــش اشک مــادرم
می چکــــــد از نـــاودان آســـمان
هســـتی این شام غـــربت بر سرم

قوس عید قربان  1355 گیزاب ارزگان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت