به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

آرزوی نا تمام

دلم در ســـینه می کـــوبد چـو موجی
بــــــه بــــــزم آرزوی نـــــا تمامـــــم
امـــید سبـــز فـــردا هـــای روشـــــن
شـــــراب زنـده گی ریـــــزد به جامم

دلـــــم زین تـــــیره روزی ها گـرفته
سخــــن را ســوی فـــــردا می کشانم
دل من قـــــطرۀ نـــــوراست و امشب
من این قــــطره به دریــــا می کشانم

به جـــــانم گــــرچه دردی ره گشوده
ولـــــی دل مست جـــام زنده گانیست
همی دانـــــم مـن از امـــــواج دریــــا
که رزمـــــیدن حـــــیات جـاودانیست

نمـــــی خـواهــــــد دل آشــــفتۀ مـــن
که چـــون شمــعی درون سـینه میرد
نمی خواهـد که دیـــوی مرگ این جا
به آرامــــی مـــــرا در بـــر بگــــیرد
  
دلم مرگ دیگر می خواهد ای دوست
دلم مرگـــی کـه در وی زنده گانیست
سُــبک مغــــزان دَوران را بگــــویید
که مـــرگ من حــــیات جــاودانیست

میزان  1354 شفاخانۀ علی آباد- شهر کابل

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت