به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

فـرار

من سر انجـام از دیارت میـــروم
چون پرســتو های کوچی با بهار
میشـوم تنـــها اســـیر درد خویش
میـــنهم پا در رۀ ســـــرد فـــــرار

درغروب خویش میبــینم که شب
میکــشد در بــــر تـــمام هســــتیم
ساغــــر لبریز، بودم من زعشق
ای دریـــــغا تو مگـــــر بشکستیم

همچو مرد تشنه کامی در سراب
میــــدَوم آشفـــته هـــر سو نا امید
جـــــرعۀ آبی نمی یابــــم دریـــغ
رگ رگــــم را آتش سـوزان دوید

ای تنــت هنگـــــامۀ شهـــر بلــور
دگـــــــرم امید دیـــــدار تو نیست
میـــــروم ؛ اما دلــــم را پــس بده
کان دل دیــــوانه ام کار تو نیست

سنبله  1355 شهر فیض آباد

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت