به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

سنگ بر شیشۀ باران

راز دریا را چه می داند که چیست
ایـــن گــــروه یــاوۀ ظـــاهر پرست
کــــور باشد چــــشم غـواص زمان
جز خـزف گوهر نمی آرد به دست

زنــــده گی لبخــــند جــام نیمه شب
در کـــنار دخــــتـری در نـــور ماه
 زنـــده گی هنگامۀ یک رقص شاد
زنــــده گی افـــسون یک چشم سیاه

زنــــده گی یعــــنی هوس یعنی ریا
دیدن خــــورشید در جـــام شـــراب
با حقیــــقت پشت کــــردن بیـــدریغ
نــــیزه کوبــــیدن به چـــشم آفـــتاب

تن فــــروشی هــا به رنگ تازه یی
پا گــــریزی ها زفــــرهنگ قــــدیم
داغ داغ  ســـــوزعشــــق ســکه ها
خــــنده ها بر گــــریۀ تلــــخ یتــــیم

خــــنده در تالار هــــای پر فــروغ
زیـــر نور ساکت رنگـــین چـــراغ
با تن عـــریان و رقـــص نیمه شب
با شـــراب بوسه هـــای گرم و داغ

شب نشـینی هـــا زمـــزد دیگـــران
سر کشـــیدن هــای جـــام پی به پی
دور گشـــــتــن از رمــــوز آدمـــی
یاوه گـــــویی ها زمســتی های می

در دو چـشم روزگار افــــتاده است
پردۀ پــــندار شــــوم تــــــیره رنگ
خشکـسال عـــــاطفه با دست کـــین
مـــی زند بر شیشۀ باران به سـنگ

قوس  1354 دانشگاه کابل

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت