به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

شام و تنهایی

شــــام ها میـــــرسد از راه دراز
بر دَر خـــــانۀ من سرد و ســیاه
پشـــت دَر همــــهمه آغــــاز کند
مثل یک وســـــوسۀ شــــوم گناه

زیر لب نغــــــمۀ غـم میـخـــواند
از طنیـــنش دل من مــی لـــرزد
تـــیره گردد همه جا روی زمین
تا که ایـــن دیو ســـیه می خــندد

نفسش داغ و پر از نفـرت و کین
هــمــــۀ هســــتی من میســــوزد
میشود تـــــیره جهـــان در نظرم
تا که چشمش به دو چشمم دوزد

پنـــجه بر پنجـــرۀ خانه به خشم
میــــزند همچـــو یکی دیو ســیاه
لـــــرزه یی می فتد از غم به دلم
میـــشود روی لبــــم خـــنده تـباه

غصه مــــی آورد و اشک روان
تا دل و چشـــم مــــرا رنگ زند
از رۀ پنجــــره خـــاکســـتر شب
خشمگـــین بر سر و دوشم فگـند

حمل  1356 گیزاب ارزگان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت