به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

ترانه های دلتنگی

چو نیلــــوفر قشـــنگ و نازنیـــنی
طـــــــــلوع آفــــــــتاب آتشــــــینی
چه آســان در دل مــن ره گشودی
مگـــر چــون شعـر حافظ دلنشینی

نگـــاهت قـــصه می گـــوید برایـم
و مـــن با بیـــصدایــی همـــصدایم
دلم هرلحظه میخواهد که یک شب
به لبـــهایت لـــب خشکـــیده ســایم

عزیـــزم گرچه از من دور هستی
بهشت خـــاطرم را حـــور هســتی
مـــنم من ســـایۀ یک شـــام دلگـیر
تو صـــبح روشـــنی پرنور هستی

منم ابـــــر پریـــشان فـــضا گـــرد
که می گـــریم شـبانه با دل ســـرد
زنو چشـمم بود ســـر چشمۀ خون
تـــــن افســـــردۀ مـن خـــــانۀ درد

دلـــم قـــــرآن چشـــــمان تو خواند
نهـــــاده سر به فرمــــان تو خواند
ســـــرود پاک جانی هـــــای مریم
ز انجـــــیل نگاهــــان تو خـــــواند

 دل سردی چو آهن داری ای شب
زخـونم گل به دامن داری ای شب
تــوظلمتــــخانۀ از کــــینه لبــــریز
اگـــرچه ماه روشن داری ای شب

تو رفـــتی از تبسم مـــانده مهــتاب
به دامــن اشک غم افـشانده مهتاب
به دنبال تو هــــر شب تا سحـرگاه
ســـتاره تا ســـتاره خوانده مهـتاب

به باغســـتان کسی نام تـــبر بُــرد
نشاط اندر بلـــور غنـــچه افـــسرد
شکـــــست آییـــنۀ پـــــندار نــــاژو
چکاوک کــوچ کرد و لاله پژمـرد

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت