به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

ترانۀ سوگ

کـــجا گــویـــم کــجا از نـــامِ کـــابل
کـــه آتـــش خیـــمه زد بـر بامِ کابل
ســــــــحر از انفــــجــار آییـــنۀ دود
به خــون غلـــتد شفـق در شامِ کابل

درختِ زنده گی بیبار و برگ است
کــه کابل زورقِ دریای مرگ است
به گوش باغ ها هـــر روز هر شب
صــــدای شیهۀ اسبِ تگـــرگ است

چو شب آیدذکسی درذکارِخون است
چـــراغِ زنده گی بر دار خون است
کـــجا جـــویم ســـــراغِ زنده گی را
که این جـا هر قدم بازارِ خون است

به شهـر ما نه سر مــاند نه دســتار
نه لبـــخـــندِ نجـــیبی بـــر لــــبِ یار
زمـــین رســـتنگۀ تـــوفــــانِ آتـــش
پریــشان یال و زخمین شیر کهسار

به کابل زندَه گی را زنده گی نیست
چـــراغِ خـــنده را تابــنده گی نیست
شـــبی در گـــوشِ آتش باد می گفت
به سروســـتان ما بالــنده گی نیست

زمستان ١٣٧٢ شهرِ کابل

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در پندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت