به برگۀ پیشین به برگۀ اصلی به برگۀ بعدی    
 

دوست دارم

توفـــــان موج هـا را بســیار دوسـت دارم
شیــــپور مدعـــــا را بســیار دوسـت دارم
در کشــتی که دریا دربر گــــرفته تنگــش
تدبـــــیر نا خــــــدا را بسـیار دوست دارم
در دشت آســــمان ها انــــدر ستـیز ظلمت
فـــوج ســتاره ها را بســیار دوســت دارم
دلبسته گان خورشــید، سـوی دیار روشن
یک رنگـی شــما را بســـیار دوسـت دارم
از دشت شب نخـیزد، غیر از غبار ظلمت
روشنـــترین فـــضا را بسیار دوست دارم
من در سکوت ساحل شوری به سر ندارم
آغــــوش موج هــــا را بسیار دوست دارم

زمستان 1354 ولسوالی کشم بدخشان

صدای گام های نخستین
دورم ز تو دریغ
کوچۀ خیال
صدای آخرین
شگوفۀ نور
با زبانی بی زبانی
سیمرغ
توفان بی ساحل
یگانه دلبرِ من
خوشۀ پروین
عیدِ تنهایی
آتشِ فروزان
صحرایِ داغ
آخرین شگوفه
با خندۀ تو
نوای سبزِ هستی
رۀ خورشید
افسانۀ چشمِ تو
دریای تشنه
آرزوی نا تمام
چراغ بزمِ بیداد
کلیدِ لحظۀ دیدار
سنگ بر شیشۀ باران
ترانه های دلتنگی
غروبِ عید
سماور خانه
سُرودِ آسمانی
سر نوشت
یارِ سفر کرده
نوای بی نوایی
سُرودِ تشنه گی
دوتا زنگی
هستی دریا
شهرِ سبزِ ناز
نوحه
ترانۀ سوگ
غمِ امروز
سودا های دور
رویا های رنگین
دلِ ما
مژدۀ فردا
دوست دارم
سفرِ دور
مهتاب
دلِ من
فرار
کوی دوست
خطِ شهاب
آوای صحبدَم
با عشقِ آفتاب
شامِ گیزاب
چشمۀ صواب
پرستوی غمین
چراغ
پسته زاران
همه شب
با ماه
کنارۀ رود
بارانِ نوروز
ای چشمِ مستِ جادو
گریۀ خونین
گریز
نجوایی با مادر
هم صدایی
دور دستِ آرزو ها
همچو تو
شبِ هول
بوسۀ نیمه شب
چراغِ لاله
روزگارِ سیاه
به هوای گلِ سرخ
گریۀ من
سُراب
پناۀ باد
در جستُجوی تو
دیداری در چندار
گِریه ای غریبانه
شام و تنهایی
از یمگان تا گیزاب
برای تو
از برکه تا دریا
رنگین کمان
آن سوی هُشیاری
در امتدادِ دشت
تا قتلگاۀ ضحاک
باغ های سرخِ حقارت